Όροι Χρήσης και Συναλλαγών της ιστοσελίδας stockPC.gr

Η πρόσβαση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του StockPc.gr προϋποθέτει ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται παρακάτω, σχετικά με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

 1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) https://www.stockpc.gr/ που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο από το StockPc.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο StockPc.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους. Το StockPc.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/μελών ή τρίτων, για οποιαδήποτε ζημία, οφειλομένη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

 2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δημιουργό του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του StockPc.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 3. Το StockPc.gr παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα - διευθύνσεις, φωτογραφίες, απεικονίσεις, λογότυπα), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο στη βάση του “ως έχουν” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση το StockPc.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 4. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου StockPc.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του StockPc.gr.

 5. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το StockPc.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του StockPc.gr ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους.

 6. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών/μελών. Το StockPc.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων τους. Το StockPc.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

 7. Το StockPc.gr δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας του, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.)

 8. Ο χρήστης/μέλος του StockPc.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το StockPc.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του StockPc.gr.

 9. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το StockPc.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 10. Το StockPc.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο StockPc.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 11. Το StockPc.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, οφειλομένη στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

 12. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/μέλος ζητήσει από τους εκάστοτε τεχνικούς υπεύθυνους του StockPc.gr την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικά με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ), ο οποίος παρέχει τη συναίνεση και συγκατάθεσή του στην πρόσβαση και επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών. Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την παρούσα δήλωση εχεμύθειας.

 13. Αποστολή Προϊόντων-Επιστροφές προϊόντων–Υπαναχώρηση:

  Αποστολή προϊόντων:

  Τα προϊόντα μεταφέρονται πάντοτε με ευθύνη του αγοραστή, ο οποίος αναλαμβάνει τον κίνδυνο μεταφοράς τους στον ίδιο. Επίσης τα έξοδα μεταφοράς, από και προς την έδρα μας, επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή.

  Επιστροφές προϊόντων – Υπαναχώρηση:

  Η ποιότητα των προϊόντων του StockPc.gr είναι εγγυημένη. Αν παρόλα αυτά φτάσει στα χέρια σας ένα ελαττωματικό ή λάθος προϊόν μπορείτε μέσα σε διάστημα 14 ημερών να μας το επιστρέψετε και να λάβετε πίσω τα χρήματα σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των χρημάτων σας είναι το προϊόν να επιστραφεί στην έδρα της εταιρία μας στην κατάσταση λειτουργίας και με τις συνομολογηθείσες ιδιότητες στις οποίες το παραλάβατε, σφραγισμένο και άρτια συσκευασμένο, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή μεταφορά-επιστροφή του στην έδρα μας.

  Ενδεχόμενες βλάβες και φθορές των πωληθέντων προϊόντων κατά τη μεταφορά τους και εξαιτίας αυτής, δεν αποζημιώνονται από την εταιρία μας και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, καθώς τα προϊόντα μεταφέρονται πάντοτε με ευθύνη του αγοραστή. Το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας μας θα σας κατευθύνει για την άμεση και σωστή διαδικασία επιστροφής και υπαναχώρησης.

 14. Όροι Εγγύησης:

  Όλα τα ανακατασκευασμένα (refurbished) προϊόντα καλύπτονται από εμάς με εγγύηση ενός έτους, αρχομένης από την ημερομηνία αγοράς.

  Το χρονικό διάστημα της εγγύησης δύναται να είναι διαφορετικό στις εξής περιπτώσεις:

  14α. Σε ορισμένα προϊόντα, στα οποία ρητά αναγράφεται η εν λόγω σημείωση στην ιστοσελίδα μας, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για συνολικό χρονικό διάστημα 2 ετών, κατόπιν επιπλέον χρέωσης.

  14β. Σε ορισμένα προϊόντα ρητά αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας διαφορετική χρονική διάρκεια ισχύος της εγγύησης (3 ή 6 μήνες).

  14γ. Στα εκθεσιακά και καινούρια προϊόντα οι όροι της εγγύησης ορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή τους και δύναται να είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας του 1 έτους.

  Η εγγύηση για τα ανακατασκευασμένα (refurbished) προϊόντα περιλαμβάνει την επισκευή ή αντικατάσταση του υλικού (hardware) και των εξαρτημάτων των προϊόντων, όταν αυτό είναι δυνατό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό αγοράς ή στο Δελτίο Εγγύησης.
  Η εγγύηση των refurbished προϊόντων δεν καλύπτει το Λειτουργικό σύστημα (operating system) και τυχόν εγκατεστημένο λογισμικό (software) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

  Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν στο υλικό (hardware) από τρίτους, καθώς και από κακή του χρήση.

  Περαιτέρω η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες και φθορές που προέκυψαν κατά τη μεταφορά του προϊόντος από και προς την έδρα μας, καθώς και από κακή συσκευασία αποστολής των προϊόντων από τον αγοραστή.
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις βλάβης και φθοράς στο πωληθέν υλικό/προϊόν, τόσο εξαιτίας παρέμβασης των αγοραστών ή/και τρίτων σ’ αυτό, κατόπιν αποστολής του από την εταιρία μας όσο και εξαιτίας της μεταφοράς του, η εταιρία μας θα εξετάσει, θα ελέγξει και θα αποφασίσει εάν το εν λόγω υλικό/προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση.

  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατόπιν ελέγχου από την εταιρία μας, προκύψει ότι το υπό εγγύηση υλικό/προϊόν δεν δύναται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί με άλλο όμοιό του, τότε η εταιρία μας δεσμεύεται είτε να πιστώσει την αξία της αγοράς του, με σκοπό να αξιοποιηθεί το ποσό αυτό σε μελλοντική αγορά από την εταιρία μας είτε να το αντικαταστήσει με άλλο μοντέλο του αρχικού υλικού/προϊόντος, ίσης αξίας με το αρχικό, χωρίς την επιβάρυνση των πρόσθετων εξόδων μεταφοράς του προϊόντος και των εξόδων διατραπεζικών συναλλαγών, όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό παραστατικό αγοράς. Σε περίπτωση αντικατάστασης του αρχικού προϊόντος με νέο προϊόν ίσης αξίας, το χρονικό διάστημα παροχής της εγγύησης δεν ξεκινά εκ νέου, αλλά συνεχίζεται από τον χρόνο αγοράς του αρχικού και ήδη αντικατασταθέντος προϊόντος. Η επιλογή της πίστωσης ισόποσου ποσού ή αντικατάστασης με ίσης αξίας υλικού/προϊόντος ανήκει στην εταιρία μας.

 15. Προϊόντα – Απεικόνιση:

  Οι φωτογραφίες των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της stockpc.gr είναι καθαρά ενδεικτικές. Η πραγματική κατάσταση, εμφάνιση, ποιότητα και ποσότητα των εξαρτημάτων και προϊόντων που παραγγέλνετε εξαρτώνται από τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος. Τα χαρακτηριστικά αυτά προνοούμε να σας τα γνωστοποιούμε, όπως ορίζουν τα συναλλακτικά ήθη και η καλή πίστη, πριν από την καταχώρηση της παραγγελίας από εσάς.

 16. Επίλυση διαφοράς:

  Σε περίπτωση ανάκυψης διαφοράς μεταξύ της εταιρίας μας και των πελατών μας, συμφωνείται να ακολουθηθεί αρχικά η διαδικασία της διαμεσολάβησης ή και κάθε άλλος εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης της διαφοράς.

  Στην περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, ορίζονται κατά τόπο αρμόδια για την επίλυσή της τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα).

 17. Εγγραφή σε newsletter:

  Η εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) του StockPc.gr μέσω του διαδικτυακού του τόπου, γίνεται εξ ελευθεριότητάς σας και δεν είναι υποχρεωτική για την πλοήγησή σας ή την παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος. Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) στο αντίστοιχο πεδίο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για προϊόντα και προσφορές, καθώς και άλλα σχετικά διαφημιστικά μηνύματα. H εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παραδίδονται τα newsletters στους παραλήπτες τους. Tα newsletter μπορεί να καταλήξουν στον φάκελο των Ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), για αυτό είναι θεμιτό να γίνεται τακτικός έλεγχος σ’ αυτόν τον φάκελο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά δελτία μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνετε.

 18. Το StockPc.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα του, να προσθέτει, τροποποιεί ή και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση.

 19. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

Χρειάζεστε Βοήθεια

 • (+30) 2310 672 808
 • messenger Messenger
 • whatsapp WhatsApp
 • viber Viber
 • info@target-it.gr

Share